Her Şey İnanmakla Başlar...

LİYAKAT - LİDER YARATICI KATILIMCILAR DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI


1. GİRİŞ

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) Liyakat - Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği (“Dernek) tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinde benimsenen ilkeleri ve işlenen bu verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipleri konu eder.

2. POLİTİKANIN KAPSAMI

Liyakat - Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği olarak üyelerimizin ve derneğimize destek veren, birlikte faaliyet gösterdiğimiz özel ve tüzel kişilerin, kuruluşlar ile bağışçılarımızın ve gönüllülerimizin kişisel verilerinin korunması, saklanması ve paylaşılması hakkında kanun kapsamında bilgilendirilmesi amacı ile bu politika metni oluşturulmuştur. Bu politikada size verdiğimiz taahhütler belirtilmekte ve Dernek’in kişisel verilerinizi ne şekilde kullanacağı açıklanmıştır.

Kanun kapsamında kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Söz konusu Kanun dikkate alınarak hazırlanan işbu Politika’nın amacı, kişisel verilerin korunması hakkındaki düzenlemelere uyumu sağlamak, Dernek’in faaliyetlerini gerçekleştirirken edindiği bilgileri Kanun’a uygun, özel hayatın gizliliğini ihlal etmeden işlemek ve sorumlulukların belirlenip kişisel veri sahiplerini bilgilendirmektir.

 

3. TANIMLAR

 

 1. Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza anlamına gelir.

 

 1. Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. ( örneğin, ad - soyad, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, e-posta adresi, posta adresi, doğum tarihi, kredi kartı numarası, banka hesap numarası vb.)

 

 1. Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi anlamına gelir. Tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

 

 1. Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler anlamına gelir.

 

 1. Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi, anlamına gelmektedir.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN işlenmesi ve KORUnmasındaki genel ilkeler

 1. Şeffaflık: Kişisel verilerinizi toplarken ve işlerken size tüm bilgileri ileteceğiz ve verilerin amacı ve alıcıları hakkında sizi bilgilendireceğiz.
 2. Yasalara Uygunluk: Kişisel verilerinizi yalnızca bu Politika’da açıklanan işleme amaçları için toplayacak ve işleyeceğiz.
 3. Uygunluk ve doğruluk: Yalnızca veri işleme için gerekli olan kişisel verileri toplayacağız. Sonradan kullanılabileceği varsayımı ile veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir. Sahip olduğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması için gereken tüm adımları atacağız.
 4. Saklama: Kişisel verilerinizi, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacıyla saklanmaları gereken süre boyunca saklayacağız.
 5. Erişim, düzeltme, itiraz: Kişisel verilerinize erişebilir ve bunları değiştirebilir, düzeltebilir veya silebilirsiniz. Kişisel verilerinizin kullanımına, özellikle de satış ve pazarlama bilgileri almak istemediğiniz durumlarda itiraz edebilirsiniz. Bu bağlamda iletişime geçilmesi gereken departman hakkında bilgiler (Madde 10) aşağıda “Erişim ve Değişiklikler” bölümünde verilmiştir.
 6. Gizlilik ve güvenlik: Kişisel verilerinizin değişikliğe veya kazara ya da yasadışı kayıplara veya izinsiz kullanıma, ifşa etmeye ya da erişime karşı korumak amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayacağız.
 7. Paylaşım ve uluslararası aktarım: Kişisel verilerinizi bu Politika’da belirtilen amaçlar için üçüncü taraflarla (ticari ortaklar ve/veya hizmet sağlayıcılar gibi) paylaşabiliriz. Bu bilgileri paylaşırken veya aktarırken güvenliği sağlamak amacıyla uygun tedbirleri alacağız.

5. DERNEK TARAFINDAN TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER

Dernek’in faaliyetlerini yürütebilmesi için toplanan kişisel veriler ana başlıklar halinde:

 • İletişim bilgileri (örneğin soyadı, adı, telefon numarası, adresi, e-posta adresi)
 • Kişisel bilgiler (örneğin doğum tarihi, uyruk,sabıka kaydı)
 • Eğitim bilgileri
 • Yakınınıza ilişkin bilgiler (örneğin adı, doğum tarihi, yaşı)
 • Kapalı devre kamera kayıtlarınız
 • Yasal düzenlemelerin olanak tanıdığı kapsamda genel toplantı ve etkinlik görsellerini oluşturan fotoğraflar,gibi konuları içeren kişisel verilerdir.

Irk, etnik köken, siyasi görüşler, mezhep veya diğer inançlar, sendika üyelikleri, kılık kıyafet ile ilgili özel nitelikli kişisel bilgileri toplamıyoruz.

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Üye/Katılımcı/Gönüllü’nün kişisel  verileri;

 

 • Üyelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanakların sağlanması ve  Üye/Katılımcı/Gönüllü’nün kullanımına sunulabilmesi için gerekli her türlü işlemin yerine getirilmesi,
 • Sunulacak hizmetler ve içerikleri konusunda bilgilendirme yapılabilmesi,
 • Üye/Katılımcı/Gönüllü’nün  tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilerek Üye/Katılımcı/Gönüllü’ye verilecek hizmetlerin bu kapsamda şekillendirilmesi, güncellenmesi,
 • Talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili Üye/Katılımcı/Gönüllü’ye bilgilendirme yapılması,
 • Üye/Katılımcı/Gönüllü’nün yapabileceği şikayet ve başvuruların değerlendirilebilmesi,
 • Üye/Katılımcı/Gönüllü’nün  tercihlerine göre ilgilerini çekebilecek yeni etkinlik ve hizmetlerin önerilebilmesi,
 • Sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmak ve yeni hizmetler geliştirebilmek için analiz ve denetim yapılabilmesi,
 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanma/yedeklenmesi,
 • Liyakat’e ait veya desteklediği ya da duyurmak istediği  etkinlikler için Üye/Katılımcı/Gönüllü’ye bildirimde bulunulabilmesi, elektronik ileti gönderilmesi,
 • Yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile ticari elektronik ileti gönderilebilmesi,
 • Burs başvuruları,
 • Bilginin elde edilmesi esnasında  Üye/Katılımcı/Gönüllü’ye bildirilecek sair amaçlarla,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere ve KVKK’da belirtilen diğer amaçlar ve şekillerde işlenebilecektir.

 

 

7. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler Ve Aktarım Amaçları

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiştir.

Dernek’in sunmuş olduğu hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, kişisel veriler Kanun ve sair hükümleri çerçevesinde işlenmekte, Dernekler Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere dernek amaçlarımızı gerçekleştirmek adına karşılıklı koordinasyon içinde olduğumuz üniversiteler, okullar, STK’lar, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde faaliyet gösteren gerçek ve  tüzel kişiler, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız program ortağı kuruluşlar, yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlar, bankalar ve diğer 3. Kişilere aktarılabicektir. Kişisel verilerin, KVK Kanunu’nda belirtilen istisna haller hariç olmak üzere kişisel veri sahibinin açık rızası olmaksızın aktarılması mümkün değildir.

 

8. VERİLERİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde kanuni zorunluluklar, Dernekler Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuatlarda yer alan hususlar için gereken sürelerle saklı kalmak kaydıyla, kanuni zorunluluk olmayıp ancak dernek ile ilgili gerekli işlemlerinizin sürekliliğinin sağlanabilmesi amacı ile açık rızanızı ilettikten sonra rızanızı geri alana kadar saklanabilecektir.

 

9. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

 

Kişisel veri sahipleri:

 

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

 

 

10. ERİŞİM VE DEĞİŞİKLİKLER

KVK Kanunu’nun 12nci maddesi kapsamındaki taleplerinizi yazılı olarak Çınarlı, 1572. Sk. No:33, 35110 Konak/İzmir (Withco Coworking) posta adresine ileterek veya doğrudan  info@liyakat.org.tr adresine e-posta göndererek Liyakat - Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği’ne iletebilirsiniz. İlgili işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Dernek tarafından KVKK veya diğer otoritelerce belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Gizlilik ve kişisel verilerin korunması amacıyla talebinize yanıt verebilmemiz için kimliğinizi tanımlayabilmemiz gerekir. Talebinizle birlikte ehliyet veya pasaport gibi resmi bir kimlik belgesinin bir kopyasını göndermeniz istenecektir.

Taleplerinize otuz (30) gün içerisinde ve geçerli kanunlara uygun bir şekilde yanıt verilecektir.