Her Şey İnanmakla Başlar...

Tüzük


 

LİDER YARATICI KATILIMCILAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: “Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği” dir. Derneğin merkezi İzmir'dir. Derneğin kısa adı LİYAKAT DERNEĞİ” dir. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı ve bu amacı gerçekleştirmek İçin dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri Ile faaliyet alanı

Madde 2-Dernek, Atatürk ilke ve devrimleri ile laik ve Demokratik hukuk devlet anlayışı doğrultusunda gençlere, kadınlara iş hayatında çalışma olanakları sağlamak, statülerini değiştirmek, topluma ve Ülke ekonomisine katkılarını artırmak amacıyla gençlere kadın girişimcilere destek olmak, bu hususta gereken yardım ve teşviki sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1 - Dernek Faaliyetlerinin etkinleştiriimesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2 - Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3 - Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi , belge, doküman ve yayınları temin etmek, dökümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4 - Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5 - Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6 - Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için. ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler" kürmak ve işletmek,

7 - Üyelerin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve galan tefriş etmek, işletmek,

8 - Üyeleri arasında beşeri münasebibiikk “geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo; tiyatro; * sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler (ovb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden - yararlanmalarını sağlamak,

9 - Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ipotek dahil, her türlü aynı hak ve takyidat tesis etmek, tesis edilmiş takyidatları fekketmek, kullanım hakkını almak ya da işletmek,

10 - Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

11 - Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak